Työnohjaajakoulutus 60 op

22.9.2023-31.8.2025

TAVOITTEET

Työnohjaajakoulutus antaa osallistujille perustiedot ja taidot työnohjauksesta ja työnohjaustyöskentelystä
ja auttaa heitä soveltamaan tätä tietoa ja osaamista omissa työorganisaatioissaan. Koulutuksessa käydään
läpi keskeiset työnohjauksen kysymykset ja soveltuvuusalueet.

Koulutusohjelman tavoitteena on antaa valmiudet työnohjaajana toimimiseen oman organisaationsa
tukemana. Työnohjauskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset
valmiudet toimia itsenäisesti työnohjaajana.

KOHDERYHMÄ

Koulutus on suunnattu asiakas-, kehittämis-, esimies- tai opetustyötä tekeville. Koulutus soveltuu myös sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla työskenteleville henkilöille, jotka haluavat käyttää työnohjauksellista otetta työssään.

PÄÄSYVAATIMUKSET

Työnohjaajakoulutukseen osallistuvilla tulee olla vähintään ammatillinen koulutus ja viiden vuoden työkokemus valmistumisen jälkeen, mahdollisuus käyttää työnohjauksellista otetta työssään sekä mahdollisuus sitoutua koko koulutusaikaan ja koulutukseen. Sitoutuminen on ehdoton työnohjauksellisen oppimisprosessin saavuttamiseksi.

LAATUKRITEERIT

Työnohjaajakoulutuksen laatua arvioidessa keskeisiä huomioitavia seikkoja ovat koulutukselle asetetut tavoitteet suhteessa kohderyhmään, huolellisesti toteutettu opiskelijavalinta, kouluttajatiimin pätevyys, koulutuksen rakenne, koulutuksen sisältö ja jatkuva monitahoinen arviointityö. Laatuun tarvitaan sisällöllistä ja ajallista jatkuvuutta, joka mahdollistaa sisäistämisen. Koulutuksen laatua valvotaan myös väliarviointien kautta, jotka toteutetaan seminaaripäivien yhteydessä. Koulutuksen laadusta vastaa koulutusyhteisön toimitusjohtaja, koulutusalajohtaja, vastuukouluttaja sekä kouluttajatiimi yhdessä eettisen toimikunnan kanssa. Koulutukselle haetaan hyväksyntä Suomen työnohjaajat ry:n hallitukselta ja koulutusyhteisö sitoutuu noudattamaan Suomen työnohjaajat ry:n laatuvaatimuksia.

AIKATAULU

2023: 1 lk

22.-24.9.2023Itä-Hämeen opisto
21.-22.10.2023etäopetus
25.-26.11.2023Itä-Hämeen opisto

2024: 2 lk

20.-21.1.2024Helsinki
16.-17.3.2024Itä-Hämeen opisto
13.-14.4.2024etäopetus
18.-19.5.2024Tampere
8.-9.6.2024Itä-Hämeen opisto

2024: 3 lk

14.-15.9.2024Itä-Hämeen opisto
18.-20.10.2024etäopetus
16.-17.11.2024Helsinki

2025: 4 lk

18.-19.1.2025Itä-Hämeen opisto
8.-9.2.2025etäopetus
29.-30.3.2025Tampere
26.-27.4.2025Helsinki
24.-25.5.2025Itä-Hämeen opisto

2025: 5 lk

29.-31.8.2025Itä-Hämeen opisto

HINTA JA OSAMAKSUMAHDOLLISUUS

5600 €

MaksuvaihtoehdotSumma/ Erä
Yhdessä erässä5600 €
Kahdessa erässä2 x 2800 €
Kolmessa erässä2000 € + 2 x 1800 €
Neljässä erässä4 x 1400 €
Viidessä erässä5 x 1120 €
ErätEräpäivä
1.22.8.2023
2.12.12.2023
3.11.6.2024
4.2.12.2024
5.26.5.2025

KOULUTUSYHTEISÖ

Itä-Hämeen opiston ja Alfa Partners Academyn yhteinen koulutustoiminta

HAKEMINEN

Klikkaa alla olevaa linkkiä ja täytä hakulomake. Olemme sinuun yhteydessä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA OPINTOPISTEET

Koulutus muodostaa ajallisen jatkumon ja kestää neljä lukukautta yhtenäisesti, ja johtaa valmiuteen toimia työnohjaajana.


Työnohjaajakoulutus muodostuu useammasta toisiinsa liittyvästä osiosta, jotka on läpikäytävä ja joilla kullakin on oma merkityksensä työnohjaajaksi kasvussa. Koulutuksessa saa kokemusta erilaisissa ryhmämuodoista eri oppimisympäristöissä kuten mm. parityöskentely, pienryhmä ja suurryhmäkäsitteinä.

Lähiopetusta 7 tuntia/päivä (á 45 min.) ja yhteensä 36 päivää (252 tuntia) Koulutustyönohjaus on yhdistetty lähiopetuspäivien yhteyteen. Koulutuspäivien jaksotus on 1-2 päivää kuukaudessa sekä mahdollinen internaattijakso 3 päivää leirimuotoisesti.

Koulutuksen käsitteet ja seminaaripäivien rakenne

Lähiopetuspäivästä käytetään nimitystä seminaaripäivä. Seminaarinpäivissä tapahtuvia työmenetelmiä ovat mm. avaus ja johdanto, jossa selvennetään ja syvennetään työskentelyn luonnetta sekä sovitaan työkäytännöistä sekä käytännön järjestelyistä seminaarin ja koulutusohjelman aikana.

Insight- tapahtuma on oppimistilaisuus, joka tarjoaa mahdollisuuden työskennellä assosiatiivisesti ja kokemuksellisesti itsestä lähtien mielikuvien avulla koulutusohjelman ja ajankohtaisten teemojen ympärillä. Tapahtuman perustehtävä on kehittää oivallusta suhteessa ryhmiin, organisaatioihin ja työnohjaustyöhön.

KoTo tarkoittaa konsultointi- ja työnohjaustapahtumaa, joka on osanottajille tilaisuus systemaattisesti tutkia ja eritellä kokemuksiaan erilaisissa työnohjaustilanteissa, lähinnä koulutusohjelman tapahtumien ulkopuolella. Tapahtuma tarjoaa myös mahdollisuuden saada palautetta omasta toiminnasta ja tarkastella sitä eri rooleista käsin (esittäjä, ohjaaja, havainnollistaja).

Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden harjoitella työnohjauskäytäntöjä ja työnohjaajan roolissa toimimista seminaaripäivässä. Osanottajien odotetaan varaavan case-materiaalia omien kokemusten pohjalta.

Teorialuennot koostuvat alustuksista ja keskustelukeinoin keskitytään työnohjauksen teoreettisiin erityiskysymyksiin ja erityisaiheisiin.

Harjoituksissa on tilaisuus työstää teemoja toiminnallisten harjoitusten kautta.

Yhteiskeskustelu on oppimistapahtuma, jossa on tilaisuus keskustella kaikesta, mikä koetaan yhteisesti ajankohtaiseksi ja merkittäväksi. Se on myös tilaisuus yhdessä arvioida ja suunnitella koulutusohjelman ja seminaarin etenemistä. Yhteiskeskustelun perustehtävä on luoda edellytyksiä saatujen kokemusten ja ajatusten jäsentämiselle ja käsitteellistämiselle sekä oppimisen jatkumiselle ja syventymiselle. Siinä on myös tilaisuus keskustella luetusta kirjallisuudesta ja selventää omaa ymmärrystä luetun suhteen.

Ennakko- ja välitehtävät: Työnohjaajakoulutuksessa on ennakkotehtäviä, jotka valmistavat opiskelijaa koulutuksen ensimmäisiin lähiopetuspäiviin. Ennakkotehtäviä saatetaan antaa myös lähiopetuspäivien yhteyteen muulloinkin. Opiskelija tekee koulutuksen aikana välitehtäviä (etätehtäviä). Oppimisympäristönä käytetään moodlea. Keskeinen osa teoreettista opiskelua on sähköinen oppimisympäristö.

Etäyhteyspäivät: osa koulutuksen seminaaripäivistä voidaan toteuttaa etäyhteyden kautta. Etäyhteydellä toteutettavat seminaaripäivät vastaavat lähiopetuspäivää. Tässä noudatetaan Suomen Työnohjaajat ry:n laatuvaatimuksia sekä viranomaisten antamia ohjeita.

Opintopisteiden jakautuminen osioittain:

1. Työnohjauksen eettiset periaatteet, työnohjauksen erilaiset roolit, aikuisen oppiminen3 op
2. Työnohjaustilanteet ja työnohjauksen soveltaminen3 op
3. Työnohjauksen teoreettinen viitekehys2 op
4. Työnohjauksen historia ja nykyhetki1 op
5. Integratiivisuuden näkyminen työnohjauksessa1 op
6. Työnohjaajan asiakastyötaidot ja asiakastyöpinnat I-II3 op
7. Työnohjauksen perusteet ja työnohjausprosessi1 op
8. Arvostava vuorovaikutus, -suhteet ja dialogisuus1 op
9. Työnohjaajana kehittyminen3 op
10. Psykofyysinen keho1 op
11. Konfliktien ja haastavan asiakastilanteen käsittely1 op
12. Työnohjauksen arviointi ja palaute2 op
13. Kuvalliset ja toiminnalliset työmenetelmät, taidepsykoterapeuttien työnohjaus3 op
14. Neuropsykiatria ja sen erityispiirteet työnohjauksessa1 op
15. Eläinavusteisten psykoterapian työnohjaus1 op
16. Kriisi- ja traumatyön erityispiirteet työnohjauksessa1 op
17. Organisaatiot, niiden rakenne ja muutoksen haasteet 3 op
18. Hyvinvointialojen erityistarpeet työnohjauksessa1 op
19. Esimiesten ja liikkeenjohdon työnohjaustilanteet2 op
20. Työnohjaussopimukset ja lainsäädäntö1 op
21. Henkilökohtainen kehittymis- ja työnohjausreflektointiin perustuva päiväkirja, unipäiväkirja2 op
22. Kirjallisuuteen perehtyminen5 op
23. Työnohjausharjoittelu (80 h) – itse järjestettävä3 op
24. Henkilökohtainen työnohjaus (80 h) – itse järjestettävä3 op
25. Koulutustyönohjaus (55 h)2 op
26. Opinnäytetyö ja työnohjaajan portfolio10 op
Yhteensä60 op

OMAAN PERUSAMMATTIIN SAATU TYÖNOHJAUS

Työnohjaajaksi opiskeleva saa vähintään 40 työnohjaustuntia (á 45 min.) omaan perustyöhönsä. Työnohjaukseen lasketaan sisälle myös työnohjaukseen valmistautuminen (enintään 6 tuntia) ja työnohjauksessa tulee olla läsnä vähintään 34 läsnäolotuntia.

Työnohjaajaksi opiskeleva voi hyödyntää sopivalla tavalla kuuden kuukauden aikana ennen koulutuksen alkua toteutunutta perustyön työnohjausta osana koulutuksen edellyttämää perustyön työnohjausta. Tällöin työnohjaajan tulee olla työnohjaajakoulutuksen käynyt tai potilastyössä oleva Valviran hyväksymä psykoterapeutti (mielellään YET tai VET psykoterapiakoulutus) ja työnohjauksen tulee suuntautua alkavaan koulutukseen ja sen tavoitteisiin. Saadusta työnohjauksesta työnohjaajakoulutuksessa oleva toimittaa kirjallisen todistuksen koulutusyhteisölle. Todistuksen saamisen edellytyksenä on kaikkien vaadittavien työnohjausosioiden suorittaminen ja hyväksyntä kouluttajalta.

OPISKELIJAN ANTAMA YKSILÖ- JA RYHMÄTYÖNOHJAUS

Työnohjaajakoulutuksessa olevan tulee antaa yksilö- ja ryhmätyömuotoista työnohjausta vähintään 80 tuntia. Näistä opiskelija pitää yllä koulutuksen ajan erityistä lomaketta, jossa näkyy annettu työnohjaus, asiakkaan nimikirjaimet, aihe ja päivämäärä sekä työnohjaukseen käytetty aika.

Työnohjaajakoulutus pitää sisällään työnohjaajan näyttötyön, joka koostuu työnohjaajakandidaatin valitsemasta 1-2 tunnin alustuksesta sekä työnohjauksen järjestämisestä valitsemalleen kohderyhmälle. Arvioinnissa käytetään vertaisryhmäarviointia.

Työnohjaajakoulutuksessa oleva tekee myös oman kehittämistyöprojektin eli ns. opinnäytetyön. Opinnäytetyö esitellään koulutuksen päätöspäivänä. Työnohjaajakoulutuksessa oleva tekee myös oman ammatillisen portfolion, jonka voi yhdistää omaan kehittämistyöprojektiin.

TODISTUS

Työnohjaajakoulutuksen hyväksytysti suorittanut saa todistuksen. Todistuksen sisältö:

  • valmistuneen nimi ja syntymäaika
  • koulutuksen laajuus opintopisteinä
  • rakenne opintopisteittäin eriteltyinä
  • alkamis- ja päättymispäivä
  • johtajan ja vastuukouluttajien nimet
  • todistuksen allekirjoituspäivämäärä

Muutokset mahdollisia.