Ratkaisukeskeinen taideterapian ohjaaja 20 op

18.8.2023-4.2.2024

Solution Focused Art®

Ratkaisukeskeinen kuvataideterapiakoulutus on aikuiskoulutusta, joka on tarkoitettu terveys-, sosiaali-, kasvatus- tai taidealan perustutkinnon suorittaneille ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi. Koulutukseen voi hakeutua myös sellainen henkilö, jolla on jo 20 op:n perusopinnot suoritettuna ja hän haluaa pätevöityä myös 40 op:n ammattiopintojen kautta ratkaisukeskeiseksi kuvataideterapeutiksi. Koulutusohjelman hyväksytysti suoritettuaan opiskelija voi toimia kuvataideterapeuttina ratkaisukeskeisen viitekehyksen mukaisesti oman ammattinsa ohessa tai yksityisenä ammatinharjoittajana. Jokainen Solution Focused Art ® –  koulutusohjelmasta valmistunut opiskelija on sitoutunut ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin ammattieettisiin periaatteisiin.

Kuvataideterapeutti ei ole ns. nimikesuojattu ammatti. Tämän vuoksi kuvataideterapeutti saattaa kuulua Valviran valvonnan alle ainoastaan oman perusammattinsa rajoissa (kuten esimerkiksi psykoterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti tai sairaanhoitaja).

Koulutuksessa hyödynnetään integratiivisuutta , kuten psykodynaamisia teoriakäsitteitä sekä kognitiivisia että perheterapeuttisia työskentelymenetelmiä. Ratkaisukeskeisessä kuvataideterapiassa ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuudet ovat tässä hetkessä ja tulevaisuudessa. Ratkaisukeskeisessä ajattelussa ihminen on vastuussa itsestään sekä valinnoistaan ja samalla hän pystyy vaikuttamaan elämäänsä ja käsittelemään ongelmiaan. Ratkaisukeskeinen kuvataideterapia ei ole ns. uskomus- tai vaihtoehtohoitomuoto, vaan se nojaa tiiviisti lääketieteellisiin perusteisiin ja toimii osana kuntoutusporrasta.  Se on psykoterapeuttinen hoitomuoto, jossa kuvallinen ja sanallinen kommunikaatio tukevat toisiaan asiakkaan ja kuvataideterapeutin välisessä vuorovaikutuksessa.

Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian tavoitteena on edesauttaa asiakkaan luovuutta ja edistää hyvinvointia ihmisen psyykkisellä ja fyysisellä toiminta-alueella. Tähän sisältyy mm. itsetuntemuksen lisääntyminen, tunteiden käsittelykyky, vuorovaikutustaidot, kuten keskusteleminen ja puhumisen taidot, sekä sosiaaliset taidot. Kuvataideterapia on yleensä osa asiakkaan kokonaishoitoa ja kuntoutusta, jossa kuvataideterapeutti työskentelee yleensä lääkärin johtamassa kuntoutusportaassa. Ratkaisukeskeistä kuvataideterapiaa voi toteuttaa yksilö-, ryhmä- tai perhetaideterapiana eri ikä-, kohde- ja asiakasryhmille.

Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian keskeiset teemat ovat asiakaslähtöisyys, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen keskittyminen, voimavarojen hyödyntäminen sekä uudelleenmäärittely ja näkökulman vaihtaminen kuvallisen ja itseilmaisullisten keinojen avulla.

HINTA 2530 €

1. Oppimisvalmiudet, HOPS1 op
1.1. Konstruktivismi ja itseohjautuvuus oppimisen perustana
1.2. Aikuisen oppiminen
1.3. Oppimistavoitteiden muodostaminen HOPS
1.4. Koulutuksen tavoitteet, tutkintorakenne ja ryhmään tutustuminen
1.5. Oman osaamisen kartoittaminen lomake
2. Itsetuntemus ja oma terapia1 op
2.1. Oman persoonan kehittymis- ja kasvumahdollisuudet
2.2. Itsetuntemusanalyysi ja enneagrammi
2.3. Uudelleenmäärittely ja näkökulman vaihtaminen
3. Kuvataiteen prosessointi2 op
3.1. Palaute työvälineenä
3.2. Materiaalioppi ja työturvallisuus
3.3. Oma taiteellinen työskentely ja sen kehittäminen
3.4. Portfolio omasta taiteellisesta työskentelystä
3.5. Itsenäinen ateljeetyöskentely
4. Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet10 op
4.1. Taideterapiaprosessin kuvaus I
4.2. Kriisi- ja traumatyön perusteet
4.3. Ratkaisukeskeinen taideterapia asiakastyössä
4.4. Harjoittelua ja taideterapeuttisten töiden tekeminen
4.5. Ryhmät ja niiden ohjaus
4.6. Psykofyysinen keho
5. Ratkaisukeskeiset asiakastyömenetelmät4 op
5.1 Samauttaminen, kieli ja sen merkitys
5.2 Näkökulman vaihtaminen ja uudelleenmäärittely
5.3 Haastattelutekniikat
5.4. Ratkaisukeskeisen teorian perusteet
6. Taidepsykoterapia2 op
6.1. Taideterapian suuntaukset ja lähestymistavat terapeuttiseen työhön
6.2. Taideterapeutin koulutustaustat
6.4. Taideterapian historia

Seminaaripäivät, perusopintojen lähiopetus

  1. moduuli: pe 18.8.2023 klo 18-21, la 19.8.2023 klo 9-16, su 20.8.2023 klo 9-15
  2. moduuli: la 23.9.2023 klo 10-18, su 24.9.2023 klo 9-15
  3. moduuli: pe 13.10.2023 klo 18-21, la 14.10.2023 klo 9-16, su 15.10.2023 klo 9-15
  4. moduuli: la 25.11.2023 klo 10-18, su 26.11.2023 klo 9-15
  5. moduuli: la 9.12.2023 klo 10-17, su 10.12.2023 klo 9-15
  6. moduuli: la 3.2.2024 klo 10-17, su 4.2.2024 klo 9-15

Muutokset mahdollisia.