Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti 60 op

Perusopinnot: Ratkaisukeskeinen taideterapian ohjaaja 20 op

Ammatilliset opinnot: Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti 40 op

Solution Focused Art®

18.8.2023-9.3.2025

Ratkaisukeskeinen kuvataideterapiakoulutus on aikuiskoulutusta, joka on tarkoitettu terveys-, sosiaali-, kasvatus- tai taidealan perustutkinnon suorittaneille ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi. Koulutukseen voi hakeutua myös sellainen henkilö, jolla on jo 20 op:n perusopinnot suoritettuna ja hän haluaa pätevöityä myös 40 op:n ammattiopintojen kautta ratkaisukeskeiseksi kuvataideterapeutiksi. Koulutusohjelman hyväksytysti suoritettuaan opiskelija voi toimia kuvataideterapeuttina ratkaisukeskeisen viitekehyksen mukaisesti oman ammattinsa ohessa tai yksityisenä ammatinharjoittajana. Jokainen Solution Focused Art ® –  koulutusohjelmasta valmistunut opiskelija on sitoutunut ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin ammattieettisiin periaatteisiin.

Kuvataideterapeutti ei ole ns. nimikesuojattu ammatti. Tämän vuoksi kuvataideterapeutti saattaa kuulua Valviran valvonnan alle ainoastaan oman perusammattinsa rajoissa (kuten esimerkiksi psykoterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti tai sairaanhoitaja).

Koulutuksessa hyödynnetään integratiivisuutta , kuten psykodynaamisia teoriakäsitteitä sekä kognitiivisia että perheterapeuttisia työskentelymenetelmiä. Ratkaisukeskeisessä kuvataideterapiassa ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuudet ovat tässä hetkessä ja tulevaisuudessa. Ratkaisukeskeisessä ajattelussa ihminen on vastuussa itsestään sekä valinnoistaan ja samalla hän pystyy vaikuttamaan elämäänsä ja käsittelemään ongelmiaan. Ratkaisukeskeinen kuvataideterapia ei ole ns. uskomus- tai vaihtoehtohoitomuoto, vaan se nojaa tiiviisti lääketieteellisiin perusteisiin ja toimii osana kuntoutusporrasta.  Se on psykoterapeuttinen hoitomuoto, jossa kuvallinen ja sanallinen kommunikaatio tukevat toisiaan asiakkaan ja kuvataideterapeutin välisessä vuorovaikutuksessa.

Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian tavoitteena on edesauttaa asiakkaan luovuutta ja edistää hyvinvointia ihmisen psyykkisellä ja fyysisellä toiminta-alueella. Tähän sisältyy mm. itsetuntemuksen lisääntyminen, tunteiden käsittelykyky, vuorovaikutustaidot, kuten keskusteleminen ja puhumisen taidot, sekä sosiaaliset taidot. Kuvataideterapia on yleensä osa asiakkaan kokonaishoitoa ja kuntoutusta, jossa kuvataideterapeutti työskentelee yleensä lääkärin johtamassa kuntoutusportaassa. Ratkaisukeskeistä kuvataideterapiaa voi toteuttaa yksilö-, ryhmä- tai perhetaideterapiana eri ikä-, kohde- ja asiakasryhmille.

Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian keskeiset teemat ovat asiakaslähtöisyys, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen keskittyminen, voimavarojen hyödyntäminen sekä uudelleenmäärittely ja näkökulman vaihtaminen kuvallisen ja itseilmaisullisten keinojen avulla.

KOULUTUSAIKA

18.8.2023-9.3.2025

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIETOA

Klikkaa alla olevaa linkkiä ja täytä hakulomake. Olemme sinuun yhteydessä.

KOULUTUKSEN TAVOITE

Koulutuskokonaisuuden suorituksen jälkeen opiskelija kykenee toimimaan ratkaisukeskeisenä kuvataideterapeuttina yksityisellä ja julkisella sektorilla oman perusammattitaitonsa tukemana. Koulutus antaa valmiuksia yksilökuvataideterapian sekä ryhmämuotoisen kuvataideterapian toteuttamiseen kliinisessä potilastyössä.

KOULUTUKSEN TIIVISTELMÄ

Solution Focused Art ® –  ratkaisukeskeisen kuvataideterapian koulutusohjelma:

Koulutusohjelman laajuus on yhteensä 60 op eli 1600 h. Koulutus on rakentunut seminaaripäivästä sisältäen kuvataideterapiaa ja teoriaopetusta, kliinistä potilastyötä vähintään 140 h, koulutustaidepsykoterapiaa (omaa terapiaa) 80 h, koulutustyönohjausta 60 h. Itsenäinen opiskelu eli etäopiskelu on muodostunut teoriaopetukseen ja työnohjaukseen valmistautumisesta, verkko-opiskelusta, opinnäytetyön tekemisestä, ammatillisesta portfoliosta, koulutustaidepsykoterapian itsenäisistä tehtävistä, kirjallisuuteen perehtymisestä sekä muista tehtävistä.

Opinnot koostuvat kahdesta vaiheesta:

 1. Perusopinnot 20 op (Ratkaisukeskeisen taideterapian ohjaaja)

2530 €

1. Oppimisvalmiudet, HOPS1 op
1.1. Konstruktivismi ja itseohjautuvuus oppimisen perustana
1.2. Aikuisen oppiminen
1.3. Oppimistavoitteiden muodostaminen HOPS
1.4. Koulutuksen tavoitteet, tutkintorakenne ja ryhmään tutustuminen
1.5. Oman osaamisen kartoittaminen lomake
2. Itsetuntemus ja oma terapia1 op
2.1. Oman persoonan kehittymis- ja kasvumahdollisuudet
2.2. Itsetuntemusanalyysi ja enneagrammi
2.3. Uudelleenmäärittely ja näkökulman vaihtaminen
3. Kuvataiteen prosessointi2 op
3.1. Palaute työvälineenä
3.2. Materiaalioppi ja työturvallisuus
3.3. Oma taiteellinen työskentely ja sen kehittäminen
3.4. Portfolio omasta taiteellisesta työskentelystä
3.5. Itsenäinen ateljeetyöskentely
4. Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet10 op
4.1. Taideterapiaprosessin kuvaus I
4.2. Kriisi- ja traumatyön perusteet
4.3. Ratkaisukeskeinen taideterapia asiakastyössä
4.4. Harjoittelua ja taideterapeuttisten töiden tekeminen
4.5. Ryhmät ja niiden ohjaus
4.6. Psykofyysinen keho
5. Ratkaisukeskeiset asiakastyömenetelmät4 op
5.1 Samauttaminen, kieli ja sen merkitys
5.2 Näkökulman vaihtaminen ja uudelleenmäärittely
5.3 Haastattelutekniikat
5.4. Ratkaisukeskeisen teorian perusteet
6. Taidepsykoterapia2 op
6.1. Taideterapian suuntaukset ja lähestymistavat terapeuttiseen työhön
6.2. Taideterapeutin koulutustaustat
6.4. Taideterapian historia

Seminaaripäivät, perusopintojen lähiopetus

 1. moduuli: pe 18.8.2023 klo 18-21, la 19.8.2023 klo 9-16, su 20.8.2023 klo 9-15
 2. moduuli: la 23.9.2023 klo 10-18, su 24.9.2023 klo 9-15
 3. moduuli: pe 13.10.2023 klo 18-21, la 14.10.2023 klo 9-16, su 15.10.2023 klo 9-15
 4. moduuli: la 25.11.2023 klo 10-18, su 26.11.2023 klo 9-15
 5. moduuli: la 9.12.2023 klo 10-17, su 10.12.2023 klo 9-15
 6. moduuli: la 3.2.2024 klo 10-17, su 4.2.2024 klo 9-15

2. Ammattiopinnot 40 op (Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti)

4930 €

7. Ratkaisukeskeiset asiakastyömenetelmät II3 op
7.1 .Portaat ja muutoksen mahdollisuudet
7.2. Poikkeuskysymys
7.3. Vastoinkäymisiin varautuminen
7.4. Hyödyntäminen
7.5. Ulkoistaminen
7.6. Energisoivat unelmat ja visiointi
7.7. Myönteinen perustelu, palaute ja kannustus
8. Kuvataiteen prosessointi9 op
8.1. Materiaalioppi ja työturvallisuus                                                     
8.2. Luonto ja havainto  (Utujoutsen osa kuvataiteessa )
8.3. Myytit ja tarut
8.4. Ammatillisen portfolion rakentaminen                                         
8.5. Oma taiteen tekeminen (itsenäinen ateljeetyöskentely)
8.6. Kuvataideterapeutin työkalupakki
8.7. Taidehistoria
8.8. Värioppi
8.9. Piirustus ja havainto
9. Itsetuntemus ja ammatillinen kehittyminen3 op
9.1. Ratkaisukeskeisen kuvataideterapia ammattina
9.2. Utujoutsi – luonto, kuva ja oma keho kohteena
10. Ratkaisukeskeinen kuvataideterapian teoria ja käytäntö16 op
10.1. Taideterapiaprosessi II
10.2.  Koulutusterapia:
10.2.1. Perhe ja sukupuu, suvun merkitys ja vahvuudet
10.2.2. Ratkaisukeskeinen unityöskentely
10.2.3. 6.ikkuna, aistit ja intuitio kuvataideterapiassa
10.2.4. Muistojen valokuvat
10.2.5. Altistaminen ja kognitiivinen terapia
10.2.6. Kirjahylly (tavoitteiden asettaminen)
10.2.7. Musiikki ja kuvanmaalaus elämänkaariteoriaa hyödyntäen
10.2.8. Seksuaalikurssi I
10.2.9. Diagnoosit I ja II  ja sairaudet käsitteinä, psykiatria
10.2.10 Minimaailma (kriisit)
10.2.11.Varjominä (psykodynaaminen)
10.3.12. 50 ongelmaa
10.3.13. Oma terapia eli koulutuspsykoterapia 80 h
11. Koulutustyönohjaus2 op
a. Kliininen potilastyönohjaus 60 h, ryhmämuotoinen
b. Koulutuksessa olevat psykoterapeutit (oma henkilökohtainen työnohjaus järjestettävä  omakustanteisesti
12. Opinnäytetyö3 op
13 Kliininen potilastyöskentely4 op
140 h kirjattua kuvataideterapian antamista potilaalle

Seminaaripäivät, ammatillisten opintojen lähiopetus

 1. moduuli: la 9.3.2024 klo 10-17-su 10.3. klo 9-15
 2. moduuli: la 13.4. klo 10-17. su 14.4.2024 klo 9-15
 3. moduuli: la 8.6.2024 klo 10-17, su 9.6.2024 klo 9-15
 4. moduuli: la 24.8.2024 klo 10-17, su 25.8.2024 klo 9-15
 5. moduuli: la 21.9.2024 klo 10-17, su 22.9.2024 klo 9-15
 6. moduuli: la 12.10.2024 klo 10-17. su 13.10.2024 klo 9-15
 7. moduuli: la 14.12.2024 klo 10-17, su 15.12.2024 klo 9-15
 8. moduuli: la 8.3.2025 klo 10-20, su 9.3.2025 klo 9-15

Perusopinnot ja ammatilliset opinnot yhteensä 60 op

HINNAT JA OSAMAKSUMAHDOLLISUUS

2530 €, perusopinnot (20 op)

MaksuvaihtoehdotSumma/ Erä
Yhdessä erässä2530 €
Kahdessa erässä2 x 1265 €
Kolmessa erässä1030 € + 2 x 750 €
Neljässä erässä4 x 632,50 €
Viidessä erässä5 x 506 €
Kuudessa erässä430 € + 5 x 420 €
ErätEräpäivä
1.18.7.2023
2.23.8.2023
3.13.9.2023
4.25.10.2023
5.9.11.2023
6.11.12.2023

4930 €, aineopinnot (40 op)

MaksuvaihtoehdotSumma/ Erä
Yhdessä erässä4930 €
Kahdessa erässä2 x 2465 €
Kolmessa erässä2030 € + 2 x 1450 €
Neljässä erässä4 x 1232,50 €
Viidessä erässä5 x 986 €
Kuudessa erässä830 € + 5 x 820 €
Seitsemässä erässä730 € + 6 x 700 €
Kahdeksassa erässä8 x 616,25 €
ErätEräpäivä
1.9.2.2024
2.13.3.2024
3.8.5.2024
4.24.7.2024
5.21.8.2024
6.12.9.2024
7.14.11.2024
8.12.12.2024

Muutokset mahdollisia.